ראשי המכון אצל הגרי"ש אלישיב שליט"א

ראשי מכון "יד אריה", בראשות הרב אברהם ברנשטיין שי', התקבלו לברכה אצל הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א במעונו בירושלים